Ogłoszenie o naborze

data wydarzenia: 
20.06.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach ogłasza nabór na

1 stanowisko w wymiarze 1 etatu

Nazwa stanowiska: instruktor terapii zajęciowej/terapeuta
Rodzaj umowy : umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Termin rozpoczęcia pracy: 01.07.2022
Miejsce wykonywania pracy : Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach
Wykształcenie: średnie, wyższe (np. pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza)
Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wysokie kompetencje interpersonalne: empatia, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji,
-  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
Do obowiązków instruktora terapii zajęciowej należeć będzie:
Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierająco - aktywizujących dla uczestników ŚDS. Indywidualna terapia z uczestnikami.
Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny;
2)curriculum vitae;
3)dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
4)dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe,
5)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;
6)oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;
7)oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku;
8)oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych;
9)inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

Termin i miejsce składania ofert: 
Oferty należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Bohaterów Getta 19, 68-200 Żary za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście: do godziny 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.
Dodatkowe informacje udziela kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy pod numerem telefonu:  (68)475-56-05 w godzinach 7.00-15.00
 

 

   

 

Więcej informacji w zakładce "Do pobrania".